Xem tồn kho

Xem, theo dõi số lượng  tồn kho của tất cả sản phẩm hoặc 1 sản phẩm bất kì.

 

Xem tồn kho theo sản phẩm

 

Xem tồn kho theo thuộc tính sản phẩm