Thống kê bán hàng

Thống kế báo cáo doanh thu  một cách tổng quan hoặc xem chi tiết theo từng cửa hàng, nhân viên, sản phẩm.

 

Báo cáo thống kê tổng quan

 

Báo cáo thông kê theo TOP

 

Báo cáo thông kê tự khởi tạo dữ liệu báo cáo muốn xem

 

 

Tìm hiểu thêm