Quản lý tài khoản thu chi

Quản lý các loại tài khoản thu chi của kế toán

 

Danh sách tài khoản thu chi :

 

 

 

Thêm mới tài khoản thu chi: