Quản lý nhà cung cấp

Quản lý thông tin nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm

 

Danh sách nhà cung cấp

 

Thêm mới nhà cung cấp vào hệ thống