Quản lý hàng hóa

Quản lý thông tin của sản phẩm: tên, mã sản phẩm, thuộc tính sản phẩm, giá mua, giá bán

 

Danh sách sản phẩm

 

 

Cài đặt thông tin sản phẩm

 

 

Thông tin chi tiết sản phẩm