Phễu kinh doanh

Quản lý phễu kinh doanh bán hàng

 

Danh sách phễu của một quy trình

 

Thêm mới một đối tượng