Kết nối Web Service (API)

Hầu hết tất cả tính năng của Teamcrop được xây dựng trên mô hình Web Service (Restful), do đó bạn hoàn toàn có thể chủ động tính hợp, mở rộng tính năng mới dựa trên những tính năng mà Teamcrop cung cấp.

Để tìm hiểu thêm về cách kết nối, bạn có thể tham khảo link sau:

https://www.teamcrop.com/api/thong-tin-chung