Hồ sơ nhân viên

Quản lý toàn bộ thông tin hồ sơ nhân viên 
  • Lưu trữ các thông tin theo nội dung của Sơ yếu lý lịch: Họ tên; ngày tháng, năm sinh; nơi sinh; nguyên quán; dân tộc; tôn giáo; số CMND; ngày cấp; nơi cấp; thông tin liên hệ, tình trạng sức khỏe…
  • Theo dõi được quá trình công tác cũ và kinh nghiệm làm việc của nhân viên từ trước khi vào làm tại đơn vị.
  • Theo dõi thông tin về các bằng cấp, chứng chỉ đã đạt được của nhân viên.
  • Theo dõi được lịch sử quá trình ký hợp đồng lao động của nhân viên từ khi vào đơn vị.
  • Theo dõi quá trình công tác, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển nhân viên từ vị trí này sang vị trí khác, từ phòng ban này sang phòng ban khác.
  • Quản lý thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống của từng nhân viên

Danh sách nhân viên

 

Thêm mới nhân viên

 

Thông tin chi tiết nhân viên

 

Tìm hiểu thêm