Giá vốn hàng bán

Quản lý giá vốn mua hàng nhập kho và doanh thu lợi nhuận trên từng sản phẩm

 

Cấu hình tính giá vốn

 

Nhập giá vốn cho sản phẩm