Hạn mức tồn kho

Cảnh báo tồn kho sẽ báo cho bạn ngay khi một loại hàng sắp hết, giúp bạn quyết định nhập hàng mới ngay mà không phải chờ kiểm hàng.

Lợi ích

  • Cảnh báo tồn kho với thời gian thực.
  • Giúp bạn nhập hàng kịp thời tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa.
  • Có thể cảnh báo số lượng tồn với tất cả các kho hoặc một kho bất kì.
  • Có thể cảnh báo theo sản phẩm hoặc chi tiết từng kiểu của sản phẩm.
  • Xuất báo cáo tồn kho với những sản phẩm bị cảnh báo.

 

Danh sách sản phẩm bị cảnh báo tồn kho