Thương mại điện tử

Xây dựng website bán hàng và đồng bộ dữ liệu bán hàng.

Các tính năng chi tiết

Danh sách các tính năng chi tiết của module thương mại điện tử.

Tích hợp Woo-commerce

Tích hợp kết nối với Woo Commerce, Wordpress để đồng bộ dữ liệu về sản phẩm, tồn kho, đơn hàng.

Tích hợp Haravan

Tích hợp kết nối với Haravan để đồng bộ dữ liệu về sản phẩm, tồn kho, đơn hàng.

Tích hợp Bizweb

Tích hợp kết nối với Bizweb để đồng bộ dữ liệu về sản phẩm, tồn kho, đơn hàng.

Tích hợp Shopify

Tích hợp kết nối với Shopify để đồng bộ dữ liệu về sản phẩm, tồn kho, đơn hàng.

Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay