Xuất Excel danh sách đơn hàng đã bán

Để xuất excel báo cáo các đơn hàng đã bán, từ thành menu Bán hàng -----> Đơn hàng

Danh sách đơn hàng sẽ hiện ra như dưới đây.

 

Nhấn vào Bộ lọc để tìm kiếm đơn hàng với một số tiêu chí cần xem.

 

Nhấn Xuất dữ liệu ở góc dưới bên phải của trang

Nhấn Tải về với định dạng excel