Xuất danh sách khách hàng ra Excel

Để xuất danh sách khách hàng ra Excel, từ thanh menu Khách hàng ----> Danh sách khách hàng

Trên danh sách khách hàng nhấn vào " Bộ lọc " để lọc thông tin khách hàng cần xuất Excel

 

Nhập thông tin ở công cụ lọc thông tin khách hàng: Tên, SĐT, Mã khách hàng, Email, Nhóm khách hàng, Trạng thái, Nguồn, Số lượng đơn hàng, Tổng số điểm, Giá trị doanh thu mà khách hàng đã mua,... và nhấn Tìm kiếm

Với kết quả trả về sau khi tìm kiếm, để xuất thông tin ra Excel bạn kéo xuống ở góc dưới bên phải của trang và nhấn Xuất dữ liệu.

 

Nhấn Tải về file Excel thông tin khách hàng vừa tìm được.