Xem danh sách sản phẩm đã bán

Để xem và xuất báo cáo danh sách các sản phẩm đã bán, từ menu Bán hàng ----> Đơn hàng

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách đơn hàng như dưới đây.

Nhấn vào Đơn hàng chi tiết để mở danh sách chi tiết đơn hàng

 

Nhấn vào Bộ lọc để tìm kiếm thông tin cần xem hoặc xuất Excel

Nhập thông tin cần kiếm ở công cụ lọc và nhấn Tìm kiếm

Thông tin dữ liệu với tiêu chi sẽ hiện ra như dưới đây.

Nhấn vào Xuất dữ liệu ở góc dưới bên phải của trang nếu muốn xuất thông tin này ra Excel

Nhấn Tải về file Excel