Xem báo cáo tổng quan thu chi

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách tạo phiếu thu - chi thiết lập tài khoản thu - chi. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn bạn xem báo cáo tổng quan tình hình thu - chi của công ty.

Để xem tổng quan thu - chi:

Từ menu Sổ quỹ ----> Tổng quan thu chi

Hệ thống sẽ mở màn hình tổng quan như sau:

Trên màn hình này bạn có thể chọn khoảng thời gian cần xem và trạng thái phiếu cần xem để hệ thống lọc báo cáo và trả về kết quả theo điều kiện vừa lọc.

Thời gian mặc định là lấy từ ngày 1 hàng tháng đến ngày hiện tại đang xem cùng với trạng thái phiếu là Đã thanh toán. Tức là dòng tiền mặc đã thu và chi hoàn tất công nợ.

Trên màn hình trên là đang xem thep TAB đối tượng. Bạn có thể xem theo Cửa hàng, Tài khoản tiền mặt và ngân hàng, xem theo danh mục phiếu thu chi.

  • Xem theo cửa hàng

  • Xem theo tài khoản tiền mặt & ngân hàng

  • Xem theo danh mục phiếu thu - chi