Trạng thái khách hàng là gì ?

Trạng thái khách hàng là tình trạng của khách hàng trong một khoảng thời gian hoạt động nhất định.

Mô tả:

  • Mã: Mã Trạng thái khách hàng
  • Tên: Tên Trạng thái khách hàng
  • Màu hiển thị: Màu hiển thị gán cho Trạng thái khách hàng
  • Số khách hàng: Số lượng khách hàng hiện có trong một Trạng thái khách hàng
  • Ngày tạo: Ngày tạo Trạng thái khách hàng
  • Người tạo: Người tạo trạng thái khách hàng
  • Trạng thái: Tình trạng hoạt động của Trạng thái khách hàng

Khi các khách hàng của bạn phát sinh thêm trạng thái hoạt động mới, một Trạng thái khách hàng mới cần được thêm vào hệ thống để hỗ trợ cho việc quản lý toàn diện hơn.

Để thêm một Trạng thái khách hàng mới:

Từ thanh menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Khách hàng----> Trạng thái khách hàng

Trên danh sách trạng thái nhấn Thêm mới hệ thống sẽ mở màn hình sau:

Nhập các thông tin cần thiết và nhấn Thêm mới để lưu lại thông tin trạng thái khách hàng mới thêm.