Tích hợp giao hàng với Trung Thành Express

Để tích hợp API với giao hàng Trung Thành Express, bạn cần là khách hàng của các công ty giao hàng Trung Thành Express và yêu cầu công ty giao hàng Trung Thành Express cung cấp thông tin kết nối (Username, Password, API key)để có thể tiến hành cài đặt kết nối trong Teamcrop. Các thông tin để kết nối với giao hàng Trung Thành Express như hình dưới đây:

 

Mô tả: 

  • Username: Trung Thành Express cung cấp
  • Password: Trung Thành Express cung cấp
  • Payment Type: Chọn loại thanh toán cho nhà vận chuyển

Sau khi đã có thông tin từ đối tác giao hàng, nhấn nút Cập nhật để  hoàn tất việc cấu hình tích hợp với giao hàng Trung Thành Express.