Tích hợp giao hàng với Shipchung

Để tích hợp API với giao hàng Shipchung, bạn cần là khách hàng của các công ty giao hàng Shipchung và yêu cầu công ty giao hàng Shipchung cung cấp thông tin kết nối (Merchant Key, ...) để có thể tiến hành cài đặt kết nối trong Teamcrop. Các thông tin để kết nối với giao hàng Shipchung như hình dưới đây:

 

Mô tả: 

 • Merchant key:  Shipchung cung cấp
 • Domain: Domain của website bạn
 • From[Name]: Tên của bạn hoặc tên công ty
 • From[Phone]: Số điện thoại của bạn hoặc công ty
 • From[Address]: Địa chỉ lấy hàng
 • From[City]: Thành phố/Tỉnh
 • From[Province]: Quận/ Huyện theo thành phố
 • Dịch vụ: Chọn gói dịch vụ
 • COD: Có thu COD khi giao hàng không
 • Bảo hiểm: Có dùng bảo hiểm khi giao không
 • Cho phép xem hàng khi nhận: Có/ Không
 • Hàng dễ vỡ: Có/ Không
 • Tôi trả phí: Có/ Không

Sau khi đã có thông tin từ đối tác giao hàng, nhấn nút Cập nhật để  hoàn tất việc cấu hình tích hợp với giao hàng Shipchung