Tích hợp giao hàng với Proship

Để tích hợp API với giao hàng Proship, bạn cần là khách hàng của các công ty giao hàng Proship và yêu cầu công ty giao hàng Proship cung cấp thông tin kết nối (Merchant Site Code, Secure Code) để có thể tiến hành cài đặt kết nối trong Teamcrop. Các thông tin để kết nối với giao hàng Proship như hình dưới đây:

 

Mô tả: 

  • Merchant Site Code: Proship cung cấp
  • Secure Code: Proship cung cấp
  • Nhà vận chuyển: Chọn nhà vận chuyển trong cấu hình
  • Addition Service: Chọn dịch vụ kèm thêm

Sau khi đã có thông tin từ đối tác giao hàng, nhấn nút Cập nhật để  hoàn tất việc cấu hình tích hợp với giao hàng Proship.