Tích hợp giao hàng với Giao hàng tiết kiệm

Để tích hợp API với Giao hàng tiết kiệm, bạn cần là khách hàng của các công ty giao hàng Giao hàng tiết kiệm và yêu cầu công ty giao hàng Giao hàng tiết kiệm cung cấp thông tin kết nối (Token)để có thể tiến hành cài đặt kết nối trong Teamcrop. Các thông tin để kết nối với giao hàng Giao hàng tiết kiệm như hình dưới đây:

 

Mô tả: 

  • Token: Giao hàng tiết kiệm cung cấp

Sau khi đã có thông tin từ đối tác giao hàng, nhấn nút Cập nhật để  hoàn tất việc cấu hình tích hợp với giao hàng Giao hàng tiết kiệm.