Tích hợp giao hàng với Bưu điện (VN Post)

Để tích hợp API với giao hàng Bưu điện, bạn cần là khách hàng của các công ty giao hàng Bưu điện và yêu cầu công ty giao hàng Bưu điện cung cấp thông tin kết nối (Web Dervice URL, SK, SL, ID Shop, Tên Shop) để có thể tiến hành cài đặt kết nối trong Teamcrop. Các thông tin để kết nối với giao hàng Bưu điện như hình dưới đây:

 

Mô tả: 

  • Web Service URL: Bưu điện cung cấp
  • SK: Bưu điện cung cấp
  • SL: Bưu điện cung cấp
  • ID Shop: Bưu điện cung cấp
  • Tên Shop: Tên cửa hàng của bạn

Sau khi đã có thông tin từ đối tác giao hàng, nhấn nút Cập nhật để  hoàn tất việc cấu hình tích hợp với giao hàng Bưu điện.