Thăng hạng khách hàng

Ở bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn quản lý thông tin khách hàng, nhóm khách hàng, nguồn khách hàng, trạng thái khách hàng. Ở bài viết này Teamcrop hướng dẫn bạn cấu hình thăng hạng cho khách khi đạt đến một điều kiện hay tiêu chí mà công ty bạn đưa ra.

Chẳng hạn như khi khách hàng mua hàng doanh thu đạt tới giá trị 50 triệu thì sẽ được chuyển sang nhóm khách hàng VIP. Với chức năng thăng hạng, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi và thăng hạng cho khách khi thỏa điều kiện mà bạn đặt ra.

Để thiết lập công thức cấu hình thăng hạng:

Từ thanh menu Khách hàng ----> Danh sách khách hàng ----> Cài đặt ----> Cấu hình thăng hạng

Nhấn Thêm mới

Chọn điều kiện áp dụng và nhập giá trị tương ứng. Ở hình trên mình chọn loại áp dụng là điểm và có giá trị từ 10,000 điểm đến 50,000 sẽ nâng cấp lên nhóm khách hàng VIP và trạng thái sẽ được nâng cấp lên Thân thiết.

Nhấn Thêm mới để lưu lại cấu hình vừa tạo.