Teamcrop Notify Telegram Bot

Nếu bạn sử dụng Telegram cho giao tiếp, thì Teamcrop cung cấp một tiện ích (Bot) giúp bạn nhận được thông báo trong ứng dụng Telegram thông qua một API của Teamcrop. Webservice này sẽ giúp gửi tin nhắn vào các chatroom Telegram thông qua Teamcrop Token và gửi từ Teamcrop Notify Bot.

Nếu bạn chưa có tài khoản Teamcrop thì vẫn có thể sử dụng được việc tích hợp Telegram này, chỉ cần tương tác với Notify Bot để có Token, sau đó, bạn có thể thoải mái sử dụng API để gửi tin nhắn vào Telegram.

1. Đăng ký để lấy Token

Trong Telegram, bạn tiến hành tìm "TeamcropNotify" để bắt đầu chat với TeamcropNotify Bot ở chế độ 1-1, hoặc thêm Bot TeamcropNotify vào một group chat như một thành viên. Hoặc vào link sau https://telegram.me/teamcropnotifybot để mở Telegram và tiếp tục chat với TeamcropNotify Bot

Bạn tiến hành nhập /register [email của bạn] để tiến hành đăng ký và lấy Token. Chỉ cần có Token là bạn có thể sử dụng API để gửi message vào chatroom đã đăng ký. Token là một chuỗi 32 ký tự là chữ cái và chữ số.

2. Lập trình để gửi tin nhắn tự động vào chatroom Telegram

Sau khi có được Token từ bước đăng ký, bạn tiến hành sử dụng web service bên dưới để gửi tin nhắn vào chatroom.

HTTP Method:
GET

Request URL:
https://api.teamcrop.com/v1/logtelegrams/notify
 

Query Parameter:
token: Token bạn có được từ bước 1 (32 ký tự)
mode: HTML hoặc Markdown
text: Nội dung sẽ gửi. Lưu ý: URL Encode trước khi gửi. 

Ví dụ:
Mở trình duyệt với đường dẫn sau, nhớ thay token bằng token của bạn:
https://api.teamcrop.com/v1/logtelegrams/notify?token=yourtokenpuhere&mode=Markdown&text=HelloWorld

Hoặc ví dụ từ curl trong command line:

Sau khi request thì chatroom của bạn sẽ nhận được tin nhắn mà bạn đã gửi từ API.

LƯU Ý:

  • TeamcropNotify Bot vẫn có thể thêm vào một group và lấy Token. Sau khi thêm Bot vào thì bạn cũng chỉ cần gõ /register [email] theo đúng cú pháp, không cần gõ thêm gì khác.
  • TeamcropNotify Bot sẽ không lưu bất kỳ tin nhắn nào của bạn, hệ thống chỉ lưu trữ chat_id từ API.