1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Giới thiệu
  4. Quy trình quản lý nhân sự

Quy trình quản lý nhân sự

Khi đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của mình , bạn sẽ muốn bắt đầu trải nghiệm nhưng mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ dẫn đến việc gây khó khăn cho bạn. Trong bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn một số thao tác cơ bản khi bắt đầu đối với quy trình quản lý nhân sự.

Bước đầu tiên ngay sau khi bạn đăng nhập vào hệ thống, bạn cần phải cài đặt và cấu hình một số thông tin trước khi có thể bắt đầu trải nghiệm,

Sau đó, bạn có thể bắt đầu quy trình quản lý nhân sự bằng việc tạo văn phòng ( trụ sở làm việc) trên hệ thống

Văn phòng đã được tạo, bước kế tiếp của bạn chính là thêm mới nhân viên vào hệ thống cũng như các phòng bannhóm nhân viên.

Kế tiếp, bạn cần phải phân quyền truy cập, thao tác của nhân viên trên hệ thống, phù hợp với công việc cũng như chức vụ của họ.

Bạn có thể sẽ muốn thiết lập cấu hình nghỉ phép cho công ty mình.

Đến đây thì bạn đã có văn phòng làm việc cũng như nhân viên công ty trên hệ thống, tiếp theo hãy tạo dự án cho công ty mình và bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm các tính năng của hệ thống Teamcrop.