Quản lý thông tin khách hàng

1. Thêm mới khách hàng

Thêm một khách hàng mới là lưu trữ các thông tin liên lạc của khách hàng mới trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp để hỗ trợ cho việc liên hệ với khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Để thêm một khách hàng mới:

Từ thanh menu Khách hàng ----> Danh sách khách hàng

Nhấn nút Tạo khách hàng phía trên bên phải để thêm mới một khách hàng. Hệ thống sẽ mở màn hình như dưới đây:

Mô tả:
 • Họ và tên: Họ và tên của khách hàng
 • Điện thoại: Số điện thoại của khách hàng
 • Email: Địa chỉ email của khách hàng 
 • Mã khách hàng: Mã khách hàng (nếu có) 
 • Giới tính: Giới tính khách hàng 
 • Ngày sinh: Ngày sinh của khách hàng 
 • Hình ảnh: Hình ảnh đại diện của khách hàng 
 • Khách hàng riêng tư: Bật/ Tắt (Chỉ nhân viên được gán theo dõi mới thấy được thông tin khách hàng này)
 • Địa chỉ: Địa chỉ của khách hàng
 • Tỉnh thành: Chọn tỉnh thành phố khách hàng sống
 • Quận/Huyện: Chọn quận huyện của khách hàng theo tỉnh thành phố 
 • Công ty: Tên công ty làm việc của khách hàng (nếu có) 
 • Nhóm KH: Chọn nhóm khách hàng. Xem thêm tại Quản lý nhóm khách hàng
 • Trạng thái: Chọn trạng thái khách hàng để quản lý. Xem thêm tại Quản lý trạng thái khách hàng
 • Nguồn: Chọn nguồn khách hàng để quản lý. Xem thêm tại Quản lý nguồn khách hàng
 • Chi tiết nguồn:  Nhập thông tin chi tiết nguồn khách hàng (nếu có)
 • Tag:  Đánh tag ghi chú nhanh để hỗ trợ cho việc tìm kiếm
 • Nhân viên theo dõi  Chọn nhân viên theo dõi khách hàng
 • Ghi chú: Ghi chú (nếu có)
Nhập các thông tin khách hàng cần thiết và nhấn nút Thêm để lưu lạ thông tin khách hàng mới.
Chú ý

Khách hàng riêng tư: Nếu trạng thái này Bật thì chỉ có nhân viên được gán theo dõi mới có thể xem chi tiết khách hàng này.

Bên cạnh đó bạn cũng có thể dùng tính năng import vào hệ thống nếu dữ liệu khách hàng nhiều. Từ danh sách khách hàng bạn nhấn vào Import KH để upload thông tin lên. Vui lòng  Tải file mẫu import khách hàng của hệ thống.

Chú ý

Bạn có thể xem thêm phần chú thích ý nghĩa của các cột trong file mẫu import trong màn hình import khách hàng.

2. Cập nhật thông tin khách hàng

Cập nhật thông tin khách hàng là chỉnh sửa lại thông tin khách hàng cho phù hợp với điều kiện thực tế cần thiết.

Nhấn trực tiếp vào tên khách hàng để chỉnh sửa hoặc nhấn vào biểu tượng cây viết như màn hình dưới đây: