Quản lý nhà kho

Nhà kho là nơi bảo quản và lưu trữ hàng hóa cung cấp cho các cửa hàng trên cùng một hệ thống.

1. Danh sách Nhà kho

Danh sách Nhà kho là tập hợp dữ liệu tất cả các Nhà kho hiện có trong hệ thống.

  • Mã: Mã nhà kho
  • Tên: Tên nhà kho
  • Địa chỉ: Địa chỉ nhà kho
  • Người tạo: Người đã tạo nhà kho
  • Ngày tạo: Ngày tạo ra nhà kho
  • Trạng thái: Tình trạng hoạt động hiện tại của nhà kho

2. Thêm mới một Nhà kho

Khi doanh nghiệp của bạn mở thêm chi nhánh tại các khu vực tỉnh thành khác nhau hoặc bắt đầu tiếp nhận một số lượng lớn hơn hàng hóa nhập về so với trước đây, khi ấy các kho hiện tại không đáp ứng đủ không gian cho sự phát triển này đòi hỏi bạn phải mở thêm kho mới.

Để thêm mới một Nhà kho:

Từ thanh menu Tên công ty ---> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Tồn kho ----> Nhà kho

 Hệ thống sẽ mở màn hình danh sách Nhà kho, nhấn nút Thêm  ở góc trên bên phải để tạo Nhà kho mới. Màn hình sau sẽ mở:

Nhập các thông tin cần thiết cho nhà kho ở màn hình trên. Sau đó nhấn nút Thêm ở góc dưới bên phải để lưu lại thông tin nhà kho vừa tạo.

3. Cập nhật Nhà kho

Cập nhật Nhà kho hỗ trợ chỉnh sửa thông tin từ các Nhà kho đã có để phù hợp với điều kiện thực tế.

Để cập nhật Nhà kho:

Tại trang danh sách Nhà kho, nhấn biểu tượng Cập nhật (Cây viết) tại vị trí Nhà kho cần chỉnh sửa để cập nhật thông tin mới

Chỉnh sửa thông các thông tin cần thiết. Sau đó nhấn nút Cập nhật ở phía dưới bên phải để lưu lại thông tin nhà kho vừa sửa.

Nếu muốn xóa thông tin Nhà kho, nhấn Xóa kho này ở phía dưới góc trái màn hình để xóa kho vừa mở khỏi hệ thống.