Quản lý nguồn đơn hàng

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách quản lý đơn hàng. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn  bạn cách thiết lập nguồn đơn hàng.

Thêm một nguồn đơn hàng mới là tương tự như việc bạn đang mở thêm một hệ thống bán sản phẩm với nhiều hình thức chẳng hạn như online hay bán tại cửa hàng.

Để thêm một nguồn đơn hàng mới:

Từ menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Bán hàng----> Nguồn đơn hàng

Hệ thống hiển thị màn hình quản lý nguồn đơn hàng như sau:

Nhấn nút  Thêm để thêm một nguồn đơn hàng mới và hệ thống sẽ chuyển sang màn hình sau:

Mô tả:
 
  • Tên: Nhập tên nguồn đơn hàng (Bắt buộc nhập)
  • Mã: Nhập mã nguồn đơn hàng
  • Màu hiển thị: Chọn màu hiển thị từ hệ thống cho nguồn đơn hàng
  • Liên kết với nguồn khách hàng: Chọn liên kết với nguồn khách hàng. 

Nhập các thông tin nguồn đơn hàng cần thiết và nhấn Thêm để lưu lại thông tin.