Quản lý lý do hủy đơn hàng

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách quản lý đơn hàng. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn  bạn cách thiết lập lý do hủy đơn hàng khi có đơn hàng bị HỦY BỎ.

Để thêm một lý do hủy đơn hàng:

Từ menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Bán hàng----> Lý do hủy đơn hàng

Hệ thống chuyển sang màn hình quản lý lý do hủy đơn hàng như sau:

Click nút  Thêm để thêm một lý do hủy đơn hàng mới và hệ thống sẽ chuyển sang màn hình sau:

Mô tả:
  • Tên: Nhập lý do hủy đơn hàng (Bắt buộc nhập)
  • Ghi chú: Nhập ghi chú cho lý do hủy
  • Trạng thái: Trạng thái cho hiển thị lý do vừa tạo hay không? 

Nhập các thông tin lý do hủy đơn hàng cần thiết và nhấn Thêm để lưu lại thông tin.