Quản lý danh mục sản phẩm

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách tạo sản phẩm và quản lý tồn kho. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý danh mục của sản phẩm.

Để thêm mới danh mục của sản phẩm: 

Từ menu Tên công ty ---> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Bán hàng ----> Cài đặt bán hàng ----> Danh mục sản phẩm

 

Nhấn Thêm mới để tạo thêm danh mục sản phẩm.

Nhấn Thêm mới để lưu lại thông tin danh mục vừa thêm.