1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý bán hàng
  4. Module số quỹ
  5. Quản lý danh mục phiếu thu và phiếu chi

Quản lý danh mục phiếu thu và phiếu chi

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách tạo phiếu thu - chi thiết lập tài khoản thu - chi. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn bạn quản lý danh mục phiếu thu - chi.

Quản lý loại phiếu thu và chi là phân loại phiếu thu và phiếu chi theo từng lĩnh vực nhất định, để từ đó dễ dàng hơn trong việc kiểm tra và giám sát tình hình của các phiếu thu và phiếu chi của công ty.

1. Quản lý danh mục phiếu thu

Phiếu thu là một chứng từ thể hiện quá trình giao dịch giữa các bên trong một nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến tiền mặt. 

Để thêm mới loại phiếu thu: 

Từ menu Tên công ty ---> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Sổ quỹ ----> Loại phiếu thu

Mô tả: 

  • Tên: Tên loại phiếu
  • Ghi chú: Ghi chú ngắn của loại phiếu
  • Ngày tạo: Ngày tạo loại phiếu 
  • Trạng thái: Trạng thái loại phiếu 

Nhấn nút Thêm mới phía trên bên phải. Hệ thống sẽ mở màn hình thêm mới như sau:

Nhập các thông tin ở màn hình trên và nhấn nút Thêm mới phía dưới bên phải để lưu lại thông tin loại phiếu thu. 

2. Quản lý danh mục phiếu chi

Phiếu chi là một chứng từ thể hiện quá trình giao dịch giữa các bên trong một nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến tiền mặt như ghi nhận trả tiền mua hàng, trả lương nhân viên,... 

Để thêm mới loại phiếu chi: 

Từ menu Tên công ty ---> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Sổ quỹ ----> Loại phiếu chi

Mô tả: 

  • Tên: Tên loại phiếu
  • Ghi chú: Ghi chú ngắn của loại phiếu
  • Ngày tạo: Ngày tạo loại phiếu 
  • Trạng thái: Trạng thái loại phiếu 

Nhấn nút Thêm mới phía trên bên phải. Hệ thống sẽ mở màn hình thêm mới như sau:

 

Nhập các thông tin ở màn hình trên và nhấn nút Thêm mới phía dưới bên phải để lưu lại thông tin loại phiếu chi.  

Lưu ý

Bạn có thể phân cấp loại phiếu đang tạo khi chọn loại cha cho phiếu.

Chỉ những người có được phân quyền Company.setting mới có thể thiết lập danh mục phiếu.