Phân quyền nhân viên được bán hàng POS

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách phân quyền cho nhân viên, quản lý cửa hàng cũng như cách bán hàng tại POS. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách phân quyền nhân viên được bán hàng POS.

Để bán hàng tại màn hình POS thì nhân viên đó phải được cấp quyền bán hàng từ quản trị viên của hệ thống.

Phân quyền cho nhân viên bán hàng theo cách sau:

  • Bước 1: Vào menu từ thanh menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab nhân sự---->Quyền truy cập

Bạn tìm tới quyền order.pos và chọn trạng thái là Bật cho nhân viên bạn cho phép bán hàng POS.

 

  • Bước 2: Vào menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Bán hàng---->Cửa hàng

 

 

Gán nhân viên vào cửa hàng mà bạn cho phép bán tại POS

 

Nhấn Cập nhật để lưu lại thông tin và nhân viên vừa được gán phải đăng nhập lại để kích hoạt quyền mới được cấp.