Nhóm khách hàng là gì ?

Nhóm khách hàng là tập hợp các khách hàng có cùng tính cách, đặc tính riêng biệt để từ đó bạn tìm hiểu và đưa ra những phương pháp tiếp cận khách hàng phù hợp.

 

Mô tả:

  • Mã: Mã nhóm khách hàng
  • Tên: Tên nhóm khách hàng
  • Màu hiển thị: Màu hiển thị gán cho nhóm khách hàng
  • Số khách hàng: Số lượng khách hàng hiện có trong một nhóm khách hàng
  • Ngày tạo: Ngày tạo nhóm khách hàng
  • Người tạo: Người tạo nhóm khách hàng
  • Trạng thái: Tình trạng hoạt động của nhóm khách hàng

Khi doanh nghiệp của bạn tiếp nhận thêm một khối lượng khách hàng mới mang những đặc tính hoàn toàn khác biệt với Nhóm khách hàng cũ, khi đó một Nhóm khách hàng mới cần được phân loại và thêm vào hệ thống quản lý.

Để thêm một nhóm khách hàng mới:

Từ thanh menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Khách hàng----> Nhóm khách hàng

Trên danh sách trạng thái nhấn Thêm mới hệ thống sẽ mở màn hình sau:

 

Nhập các thông tin cần thiết và nhấn Thêm mới để lưu lại thông tin nhóm khách hàng mới thêm.