Nguồn khách hàng là gì ?

Quản lý Nguồn khách hàng là nơi phân loại khách hàng theo từng nguồn khác nhau dựa trên đặc điểm chung khi mua hàng.

Quản lý Nguồn khách hàng

  • : Mã Nguồn khách hàng
  • Tên: Tên Nguồn khách hàng
  • Màu: Màu hiển thị gán cho Nguồn khách hàng
  • Khách hàng: Số lượng khách hàng hiện có trong một Nguồn khách hàng
  • Người tạo: Người tạo nguồn đơn hàng
  • Ngày tạo: Ngày tạo nguồn đơn hàng
  • Trạng thái: Trạng thái hoạt động của Nguồn khách hàng

Để thêm một Nguồn khách hàng mới:

Từ thanhmenu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Khách hàng----> Nguồn khách hàng

Nhấn nút Thêm mới phía trên bên phải. Hệ thống sẽ mở màn hình thêm mới như sau:

Nhập các thông tin ở màn hình trên và nhấn nút Thêm mới phía dưới bên phải để lưu lại thông tin nguồn khách hàng vừa thêm.