1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Giới thiệu
  4. Mô tả quyền trên hệ thống quản lý

Mô tả quyền trên hệ thống quản lý

Nhóm quyền Quyền truy cập Mô tả
Cài đặt company.setting Quyền cài đặt chung
Sản phẩm product.manage Quản lý sản phẩm (thêm- sửa- xóa)
productcost.view Xem giá vốn sản phẩm
productcost.edit Sửa giá vốn sản phẩm
Đơn hàng

order.pos Bán hàng tại POS
order.view Xem đơn hàng
order.add Thêm đơn hàng
order.editinfo Sửa đơn hàng
order.editstatus Sửa trạng thái đơn hàng
order.complete Trạng thái hoàn thành đơn hàng
order.cancelbeforeshipping Hủy đơn hàng trước khi tạo vận đơn
order.cancelfromshipping Hủy đơn hàng sau khi tạo vận đơn
Tồn kho inventory.view Xem tồn kho
inventory.add Thêm mới phiếu nhập, xuất,…
inventory.editinfo Sửa thông tin phiếu
inventory.editstatus Sửa trạng thái phiếu
inventory.cancel Hủy phiếu
inventory.check Kiểm tra tồn kho
inventory.transfer Điều chuyển kho
inventory.alert Cảnh báo tồn kho
inventory.report Xuất báo cáo tồn kho
inventory.number Xem số lượng tồn kho ở màn hình bán hàng POS
Sổ quỹ cashflow.view Xem danh sách sổ quỹ (phiếu thu, phiếu chi)
cashflow.add Thêm mới phiếu
cashflow.editinfo Sửa thông tin phiếu
cashflow.editstatus Sửa trạng thái phiếu
cashflow.cancel Hủy phiếu
cashflow.summary Xem báo cáo tổng quan thu chi
Khách hàng customer.view Xem danh sách khách hàng (phải có quyền này mới search ra được thông tin khách hàng khi bán hàng)
customer.manage Quản lý khách hàng (thêm- sửa- xóa)
customer.privateviewall Quyền xem tất cả thông tin khách hàng được bảo mật
customer.privatetoggle Quyền được thiết lập khách hàng riêng tư cho một nhân viên
customerpoint.view Xem giao dịch điểm của khách hàng
customerpoint.manage Quản lý điểm của khách hàng
customerpoint.managerule Quản lý công thức tính điểm
emailmarketing.manage Quản lý Email marketing
Khuyến mãi promotion.view Xem khuyến mãi
promotion.manage Quản lý khuyến mãi
Đơn hàng mua purchaseorder.view Xem danh sách đơn hàng mua
purchaseorder.add Thêm mới đơn hàng mua
purchaseorder.edit Sửa thông tin đơn hàng mua
purchaseorder.complete Hoàn thành trạng thái đơn hàng mua
purchaseorder.cancel Hủy đơn hàng mua
purchaseorder.approve Duyệt đơn hàng mua
Báo cáo report.view Xem và tạo báo cáo Report
report.explorer  
Nhân sự employee.manage Quản lý nhân viên (thêm- Sửa- Xóa)
employee.add Thêm mới nhân viên
employee.detail Xem thông tin chi tiết nhân viên
employee.manageworktime Quản lý chấm công
employee.managebonus Quản lý tiền thưởng
employee.managepoint Chấm điểm nhân viên
workschedule.review Duyệt lịch làm việc đã xếp trước đó
workschedule.change Đổi ca làm việc giữa 2 nhân viên
elearning.manage Quản lý khóa học trực tuyến
Dự án project.manage Quản lý dự án
File file.manage Quản lý file
Blog công ty blog.managepost Thêm mới và quản lý bài blog
blog.managecomment Quản lý bình luận blog
Ticket ticket.manage Quản lý ticket
Đơn hàng dài hạn subscription.manage Quản lý đơn hàng dài hạn
subscription.view Xem đơn hàng dài hạn
Người giao hàng shipper.view Danh sách người giao hàng
shipper.manage Quản lý người giao hàng  

Phễu kinh doanh


pipeline.setting Cài đặt phễu kinh doanh
pipeline.deallisting Xem danh sách các deal
pipeline.dealmanage Quản lý Deal (Thêm, chỉnh sửa, báo cáo)
pipeline.dealarchivelisting Được phép lưu trữ 1 deal
pipeline.dealarchivemanage Xem và quản lý danh sách deal đã lưu trữ
Booking booking.setting Cài đặt dữ liệu đặt chỗ
booking.manage Tạo, chỉnh sửa booking và xem báo cáo