Lưu trữ Deal trong phễu

Để lưu trữ lại Deal trong phễu trước hết bạn phải được phân quyền Lưu trữ deal pipeline.dealarchivelisting . Còn muốn xem và chỉnh sửa các deal đã lưu trữ thì cần phải được phân quyền pipeline.dealarchivemanage

Để thực hiện lưu trữ 1 Deal, từ danh sách phễu pipeline, nhấn vào 1 deal muốn lưu trữ như màn hình sau:

Nhấn Lưu trữ hoặc Bỏ lưu trữ và nhấn Lưu để lưu lại.

Sau khi thực hiện Lưu trữ thì Deal đã lưu không hiển thị trên danh sách phễu pipeline nữa.

Nếu muốn xem thì hay dùng công cụ lọc và lọc theo tiêu chí Lưu trữ

Danh sách deal đã lưu trữ của phễu này sẽ hiện ra.