Kiểm tra sản phẩm hết hàng

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn tạo đơn hàng bán ở POS. Ở bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra sản phẩm khi hết hàng - Không cho phép bán hàng vượt quá số lượng tồn trong kho.

Lưu ý

Để kiểm tra sản phẩm khi bán hàng thì nhân viên bán hàng tại POS phải có thêm quyền inventory.number ở cài đặt phân quyền.

Để cài đặt kiểm tra sản phẩm hết hàng từ menu Bán hàng ---> Cài đặt bán hàng ---> Point of Sale (POS) 

Tìm tới mục Thông tin phiếu nhập/xuất kho như màn hình dưới đây:

Nhấn cho phép Bật Kiểm tra sản phẩm hết hàng ---> Có

Nhấn Lưu để hoàn tất việc cài đặt.

Sau khi cài đặt xong bạn vào màn hình bán hàng tại POS nhấn Đồng bộ dữ liệu bán hàng.

Lúc này những sản phẩm nào hết hàng sẽ bị hiển thị cảnh báo màu đỏ như hình bên dưới:

Nếu bạn bán những sản phẩm này vào Bill hệ thống sẽ không có phép bạn tạo đơn hàng vì sản phẩm này không còn hàng trên hệ thống.

Để tạo được đơn hàng bạn phải XÓA sản phẩm bị báo lỗi do không đủ hàng ra khỏi Bill hoặc bán tối đa bằng với số lượng tồn kho đang có trên hệ thống.

 

Lưu ý

Trong trường hợp đặc biệt bạn muốn cho phép một số sản phẩm được bán khi hết hàng (Bỏ qua kiểm tra tồn kho sản phẩm) bạn có thể vào quản lý sản phẩm và cài đặt cho phép bán hàng tại khi hết hàng.

 Từ menu Bán hàng ---> Cài đặt bán hàng ---> Sản phẩm

Tìm tới sản phẩm cho phép bán hàng tại POS khi hết hàng và nhấn SỬA

Tìm tới thông tin Phương pháp tồn kho và chọn Cho phép bán khi hết hàng ở POS ---> Chop phép

Sau khi cài đặt ở sản phẩm xong. Bạn trở lại màn hình POS và Đồng bộ lại dữ liệu bán hàng và lúc này bạn có thể bán sản phẩm này và bỏ qua kiểm tra tồn kho.