Import sản phẩm vào hệ thống

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách tạo nhà cung cấp, cách tạo đơn vị tính, cách tạo nhãn hiệu sản phẩm, thêm mới một sản phẩm. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn import sản phẩm vào hệ thống.

Để import sản phẩm:

Từ menu Bán hàng ---> Cài đặt bán hàng ----> Sản phẩm

Nhấn vào nút Import ở phía trên bên phải để mở màn hình import sản phẩm. Hệ thống sẽ mở màn hình sau: 

Chọn Import sản phẩm

 

Bạn tải file mẫu về và nhập vào dữ liệu sản phẩm như hình dưới đây:

 

Mô tả ý nghĩa các cột trong file mẫu import sản phẩm:

 • category: Danh mục cấp 1 của sản phẩm (Danh mục cha)
 • subcategory: Danh mục cấp 2 của sản phẩm (Danh mục con của danh mục 1)
 • subsubcategory: Danh mục cấp 3 của sản phẩm (Danh mục con của danh mục 2)
 • supplier_code: Mã nhà cung cấp (Phải tạo nhà cung cấp trên hệ thống trước, và lấy mã của nhà cung cấp điền vào file mẫu).
 • brand: Thương hiệu của sản phẩm
 • unit: Đơn vị tính của sản phẩm ví dụ như Cái, đôi,...
 • name: Nhập tên của sản phẩm
 • code: Nhập mã của sản phẩm (Mã sản phẩm không được trùng)
 • sku: Nhập mã barcode cho phiên bản (kiểu) sản phẩm (1 sản phẩm có thể có nhiều phiên bản (nhiều kiểu))
 • color: Màu sắc của phiên bản
 • size: Kích thước của phiên bản
 • material: Thuộc tính sản phẩm
 • weight: Trọng lượng của sản phẩm
 • sellprice: Giá bán ra

 Chọn file mẫu vừa nhập và Upload file lên sau đó nhấn Import phía dưới bên phải để hòan tất việc import sản phẩm.

Lưu ý

Mỗi sản phẩm cần có một mã phân biệt duy nhất và không được trùng.

Mỗi phiên bản SKU cần có một mã phân biệt duy nhất và không được trùng.

Một sản phẩm có thể có nhiều phiên bản màu sắc khác nhau.

Không được sửa đổi định dạng file mẫu hoặc dùng file export để import vào hệ thống.

Nếu bạn muốn import để cập nhật thông tin sản phẩm thì phải đảm bảo cột mã sản phẩm (Code) và SKU phải giống sản phẩm đã tạo trước đó.