Gửi tin nhắn SMS

Gửi SMS trực tiếp cho khách hàng với nội dung tự chọn:

Bạn có thể gửi tin nhắn chủ động đến khách hàng trong phần Thông tin liên hệ của khách hàng hoặc đơn hàng.

Sau khi bạn nhập nội dung SMS, nhấn Gửi để tiến hành gửi cho khách hàng.

 Xem lại lịch sử SMS đã gửi:

Để xem các tin nhắn SMS mà bạn đã gửi ra ngoài:

Từ thanh menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Khách hàng---->Lịch sử nhắn tin (SMS).