Đồng bộ dữ liệu bán hàng

Đồng bộ dữ liệu khi có thay đổi cấu hình trên màn hình bán hàng POS như: Thay đổi cài đặt cho màn hình POS, định dạng in hóa đơn, thêm mới hoặc thay đổi phương thức vận chuyển, cập nhật thêm cửa hàng (chi nhánh mới) thì nên đồng bộ lại để hệ thống lấy dữ liệu mới nhất.

Tại menu bạn nhấp chuột chọn mục Bán hàng > Chọn POS hệ thống sẽ mở màn hình đồng bộ như sau:

Hoặc khi bạn đã ở trong màn hình POS, nhấn Đồng bộ dữ liệu bán hàng ở góc trên bên trái như sau:

Tiếp tục nhấn Đồng bộ để hoàn tất quá trình