Cập nhật trạng thái đơn hàng

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách quản lý đơn hàng. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn  bạn cách thay đổi trạng thái đơn hàng tương ứng với từng quy trình xử lý đơn.

Để thay đổi trạng thái một đơn hàng:

Từ menu Bán hàng ----> Đơn hàng

 

Tìm đơn hàng cần thay đổi trạng thái (có thể tìm ở ô tìm kiếm theo tên khách hàng, số điện thoại, email, mã đơn hàng,..) và nhấn Cập nhật (cây viết) bên phải đơn hàng hoặc nhấn trực tiếp vào Mã đơn hàng đó.

Hệ thống sẽ mở màn hình thay đổi trạng thái đơn hàng như dưới đây:

Chọn trạng thái đơn hàng cần thay đổi và nhấn Lưu để lưu lại. 

Lưu ý
  • Trạng thái đơn hàng chỉ đi theo một chiều và không thể quay lại trạng thái trước đó.
  • Khi đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành hoặc Hủy bỏ thì không thể chỉnh sửa thông tin đơn hàng được nữa.
  • Chỉ những người được phân quyền mới có thể thay đổi trạng thái đơn hàng.