Cài đặt quy trình Phễu kinh doanh Pipeline

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách thêm mới Deal cho từng Stage. Ở bài viết này Teamcrop hướng dẫn bạn cách tạo mới một quy trình phễu và tạo các Stage cho phễu.

Để quản lý cài đặt quy trình phễu bạn phải được phân quyền pipeline.setting,

Từ menu Bán hàng ----> Phễu Kinh Doanh

Hệ thống sẽ mở màn hình với các phễu và deal đã thiết lập như dưới đây:

Nhấn vào góc trên bên trái và chọn Cài đặt như hình trên, hệ thống mở màn hình cài đặt Phễu như dưới đây:

Nhấn vào dấu (+) như trên hình và một Popup thêm mới một quy trình Phễu sẽ hiển thị.

Đặt tên cho quy trình phễu cần quản lý và tạo các giai đoạn cần quản lý cho quy trình phễu mới tạo như  sau:

 

Nhấn Thêm Stage để tạo các giai đoạn trong quy trình Phễu.

Thời gian quá hạn của 1 deal được phép tồn tại trogn khoảng thời gian thiết lập. Nếu tồn tại quá thời gian thiết lập hệ thống sẽ báo đỏ cho Deal đó là đã tồn tại tại stage này quá thời gian cho phép. Nếu không thiết lập khoảng thời gian thì có thể để trống và sẽ không có cảnh báo quá hạn.

Bạn có thể tạo nhiều Stage (Giai đoạn) cho quy trình Phễu mà bạn cần quản lý như hình dưới đây.

Tại đây bạn có thể giữ và kéo thả các Stage đã tạo để sắp xếp lại quy trình cho hợp lý nếu cần. 

Để sửa tên Stage hoặc xóa Stage đã tạo bạn chỉ cần nhấn vào tên của Stage đó.

Popup sửa hoặc xóa thông tin sẽ hiện lên như sau:

Nhấn Xóa Stage nếu bạn muốn xóa bỏ Stage đó khỏi quy trình.

 

 Tại đây hệ thống sẽ hiển thị cho bạn 2 lựa chọn:

  • Xóa tất cả các deals đang có trong stage và không khôi phục lại được sau khi xóa.
  • Đổi tất cả các deal đang có sang Stage khác hoặc Stage của quy trình khác.

Chọn stage mới để chứa các deal đang có và xóa Stage hiện tại.

Nhấn Xóa để hoàn tất việc xóa Stage. 

Lưu ý

Để xóa Stage khi mà stage đó đang chứa các deal thì bạn phải được phân quyền pipeline.dealmanage thì bạn mới có thể xóa được nếu không hệ thống sẽ thông báo như dưới đây: