1. Trang chủ
 2. Hỗ trợ
 3. Giới thiệu
 4. Các quyền cơ bản cho từng phân hệ trong Teamcrop

Các quyền cơ bản cho từng phân hệ trong Teamcrop

Teamcrop - Phần mềm quản lý ERP được thiết kế theo từng phân hệ với mục đích dễ dàng trong quản lý, phân quyền và thực hiện thao tác của người sử dụng. Các quyền cơ bản theo từng phân hệ: 

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách phân quyền cho nhân viên truy cập vào hệ thống. Ở bài viết này Teamcrop sẽ hỗ trợ bạn phân quyền theo từng phân hệ.

 

Bán hàng tại POS

 • order.pos
 • inventory.number
 • Gán nhân viên vào cửa hàng được phép bán POS

Quản lý đơn hàng bán

 • order.view
 • order.add
 • order.editinfo
 • order.editstatus
 • order.complete
 • order.cancelbeforeshipping
 • order.cancelfromshipping
 • customer.view
 • customer.manage
 • promotion.view
 • inventory.view
 • inventory.add
 • inventory.editinfo
 • inventory.editstatus
 • inventory.cancel
 • cashflow.view
 • cashflow.view
 • cashflow.editinfo
 • cashflow.editstatus
 • cashflow.cancel

Quản lý kho

 • inventory.view
 • inventory.add
 • inventory.editinfo
 • inventory.editstatus
 • inventory.cancel
 • inventory.check
 • inventory.transfer
 • order.view
 • purchaseorder.view

Quản lý thu - chi

 • cashflow.view
 • cashflow.add
 • cashflow.editinfo
 • cashflow.editstatus
 • cashflow.cancel
 • cashflow.summary
 • order.view
 • purchaseorder.view

Quản lý mua hàng nhập kho PO

 • product.manage
 • purchaseorder.view
 • purchaseorder.add
 • purchaseorder.edit
 • purchaseorder.complete
 • purchaseorder.cancel
 • purchaseorder.approve
 • productcost.view
 • productcost.edit
 • inventory.add
 • cashflow.add

Quản lý công ty

 • employee.add
 • employee.detail
 • employee.manage
 • employee.manage
 • employee.manageworktime
 • employee.managepoint
 • project.manage
 • file.manage
 • elearning.manage