Đào tạo trực tuyến

Đào tạo trực tuyến là chìa khóa thông minh mở ra cách cửa mới cho doanh nghiệp trong công tác đào tạo đội ngũ nhân viên.

Các tính năng chi tiết

Danh sách các tính năng chi tiết của module đào tạo trực tuyến

Quản lý khóa học

Thiết lập khóa học, chương và bài học để đào tạo cho nhân viên.

Học trực tuyến

Nhân viên có thể truy cập và học mọi lúc mọi nơi với những bài học mà mình được phân quyền xem.

Trắc nghiệm online

Xây dựng hệ thông câu hỏi trắc nghiệm để chấm điểm, đánh giá quá trình học của nhân viên.

Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay