Chấm công Online

Thực hiện chấm công theo lịch làm việc đã xếp để quản ý thời gian và công việc một cách hiệu quả, chính xác.

Các tính năng chi tiết

Danh sách các tính năng chi tiết của module chấm công online

Chấm công online

Thực hiện chấm công vào ca làm việc và kết thúc ca làm việc theo cơ chế online tiện lợi và nhanh chóng.

Xếp lịch làm việc

Quản lý và sắp xếp lịch làm việc cho từng nhân viên theo ca đã thiết lập, nhân viên sẽ xem lịch và làm việc theo lịch đã xếp trước đó.

Đổi ca làm việc

Thực hiện quá trình đổi ca làm việc giữa các nhân viên đã được xếp lịch làm việc trước đó một cách nhanh chóng.

Thống kê báo cáo giờ công

Xem thống kê, báo cáo tổng hợp giờ công cho nhân viên theo một khoảng thời gian tùy chọn.

Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay