Đăng bởi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Thống kê báo cáo ngày công thông qua Cloud ERP Software

Công nghệ | Cloud ERP | Phần mềm Cloud ERP

Lợi ích từ “Thống Kê Báo Cáo Ngày Công” từ Cloud ERP Software đã được chứng minh một cách cụ thể và thiết thực nhất. Nhà quản lý có thể Xem được thời lượng làm việc của một hoặc tất cả nhân viên theo một khoảng thời gian do người dùng tùy chọn.