1. Trang chủ
  2. API
  3. Đơn hàng
  4. Xóa một dòng chi tiết đơn hàng

Xóa một dòng chi tiết đơn hàng

API này dùng để xóa chi tiết bên trong đơn hàng

Request

  • URL: /orderdetails/{ID}
  • Method: DELETE
  • Header:
    • Content-type: application/json

Request Body

Empty request

Response

Success response:

Empty response

Error response

Nếu response có lỗi thì có thể tham khảo bảng bên dưới để biết các lỗi có thể xuất hiện khi gửi request này:

HTTP Status Mã lỗi Mô tả
422
error_not_found
Không tìm thấy đơn hàng chi tiết
422
error_order_is_complete_or_cancel
Đơn hàng đã hoàn thành hoặc hủy không thể xóa chi tiết
422
error_not_permisson
không có quyền xóa chi tiết của đơn hàng này
403
error_forbidden
Không có quyền thực hiện chức năng xóa