Rate Limit

Các API của Teamcrop đều bị giới hạn số lượng request nhằm tránh tình trạng truy cập quá nhiều vào 1 thời điểm, ảnh hưởng đến hiệu suất của toàn hệ thống. Mặc định, việc giới hạn truy cập này được thể hiện trong bảng dưới đây:

HTTP Method Số request tối đa / giây / tài nguyên
GET 100
POST 20
PUT 30
DELETE 20
Khác 50

Nếu request của bạn bị giới hạn truy cập, response trả về sẽ có HTTP Status là 429 (Xem thêm phần HTTP Status Code) và trả về lỗi error_rate_limit_exceed.