1. Trang chủ
  2. API
  3. Đơn hàng
  4. Lấy thông tin một dòng chi tiết đơn hàng

Lấy thông tin một dòng chi tiết đơn hàng

API này dùng để lấy 1 dòng chi tiết bên trong đơn hàng theo ID

Request

  • URL: /orderdetails/{ID}
  • Method: GET

 

Response

Success response

Status Code: 201

Content-Type: application/json

Cấu trúc theo cấu trúc của một chi tiết đơn hàng trong phần danh sách chi tiết đơn hàng. Nhấn vào đây để xem cấu trúc response