1. Trang chủ
  2. API
  3. Đơn hàng
  4. Lấy danh sách chi tiết đơn hàng

Lấy danh sách chi tiết đơn hàng

API này dùng để lấy các dòng chi tiết bên trong đơn hàng. Bạn nên sử dụng lọc theo ID đơn hàng để lấy ra các chi tiết của 1 đơn hàng.

Request

  • URL: /orderdetails
  • Method: GET

Query Parameter

Key Mô tả Kiểu dữ liệu Mặc định
company_id ID công ty Interger (Bắt buộc)  
page Trang cần lấy dữ liệu (để phân trang) Interger 1
limit Số dữ liệu lấy mỗi trang Integer 50
sort_by Tiêu chí sắp xếp kết quả (xem thêm bên dưới) String id
sort_type Thứ tự lấy kết quả String (ASC hoặc DESC) ASC
order_id Tìm theo ID đơn hàng Integer  
keyword Tìm theo từ khóa String  
variant_id Tìm theo ID của kiểu sản phẩm Integer  
product_id Tìm theo ID sản phẩm Integer  
sku Tìm theo SKU String  
id Tìm theo ID chi tiết Integer  

 

Các tiêu chí sắp xếp ‹sort_by›

Giá trị Mô tả
id Sắp xếp theo ID chi tiết (mặc định)
order_id Sắp xếp theo ID đơn hàng
variant_id Sắp xếp theo ID của kiểu sản phẩm
sku Sắp xếp theo SKU
product_id Sắp xếp theo ID sản phẩm
itemname Sắp xếp theo tên sản phẩm
quantity Sắp xếp theo số lượng sản phẩm
itemunitprice Sắp xếp theo đơn giá bán
subtotal Sắp xếp theo tổng tiền

 

Response

Success response

Nếu request thành công, bạn nhận được response với các thông tin sau

Đối tượng JSON trả về (Content-Type: application/json) - 200 OK
Tên Mô tả Kiểu dữ liệu
total Tổng số đơn hàng tìm thấy Integer
currentpage Số trang hiện tại đang lấy kết quả Integer
limit Số dòng dữ liệu lấy trong một trang Integer
items Danh sách đơn hàng trả về OrderDetail[]

Cấu trúc JSON của đối tượng ‹OrderDetail›
Tên Mô tả Kiểu dữ liệu
order_id ID đơn hàng Integer
company_id ID công ty Integer
creator_id User ID của người tạo Integer
variant_id ID của kiểu sản phẩm Integer
sku SKU sản phẩm String
product_id ID sản phẩm Integer
item_serial_number Seri Number của dòng chi tiết String
item_inventory_type Kiểu quản lý tồn kho của sản phẩm. (Xem thêm API sản phẩm) Integer
photo Hình ảnh sản phẩm (chưa hỗ trợ) String
id ID của dòng chi tiết Integer
item_name Tên sản phẩm String
item_unit ID của đơn vị sản phẩm Integer
item_unitname Đơn vị bán String
item_title Thuộc tính tên của sản phẩm String
item_color Thuộc tính màu sắc của sản phẩm String
item_size Thuộc tính kích thước của sản phẩm String
item_material Thuộc tính chất liệu của sản phẩm String
item_style Thuộc tính kiểu dáng của sản phẩm String
quantity Số lượng bán ra Integer
item_unit_price_original Đơn giá gốc (trước giảm giá) Float
item_unit_price Đơn giá bán (đã trừ khuyến mãi) Float
price Giống với giá trị item_unit_price Float
promotion_id ID chương trình khuyến mãi Integer
tax Thuế Float
sub_total Thành tiền Float
item_option Chuỗi thuộc tính sản phẩm String
display_order Thứ tự hiển thị Integer
date_created Ngày tạo chi tiết Integer - Unix timestamp
date_modified Ngày cập nhật cuối Integer - Unix timestamp
item_unit_cost Đơn giá vốn Float
cost_total Tổng tiền vốn Float
item_code Mã sản phẩm String 

Ví dụ một response json object:
{ "total": 1, "currentpage": 1, "limit": 50, "items": [ { "order_id": 1574833, "company_id": 1, "creator_id": 14169, "variant_id": 7311, "sku": "4572735364433", "product_id": 1565, "item_serial_number": "", "item_inventory_type": 0, "photo": "", "id": 1587700, "is_gift_product": 0, "item_name": "Giày Sandal 4572", "item_unit": 1488, "item_unitname": "Đôi", "item_title": "Giày dép", "item_color": "Đỏ bóng", "item_size": "38", "item_material": "Si bóng", "item_style": "đi chơi", "quantity": 2, "item_unit_price_original": 675000, "item_unit_price": 500000, "price": 500000, "promotion_id": 0, "tax": 0, "sub_total": 1000000, "item_option": "Giày dép - 38 - Đỏ bóng - Si bóng - đi chơi", "status": 0, "display_order": 1278861, "origin_id": "", "date_created": 1521002177, "date_modified": 1521002178, "item_unit_cost": 500000, "cost_total": 1000000 } ] }