Danh sách đơn vị tính

API này chỉ lấy danh sách đơn vị sản phẩm.

Request

    • URL: /productunits
    • Method: GET

 

Query Parameter

Key Mô tả Kiểu dữ liệu Mặc định
company_id ID công ty Interger (Bắt buộc)  
page Trang cần lấy dữ liệu (để phân trang) Interger 1
limit Số dữ liệu lấy mỗi trang Integer 50
sort_by Tiêu chí sắp xếp kết quả (xem thêm bên dưới) String id
sort_type Thứ tự lấy kết quả String (ASC hoặc DESC) ASC
keyword Tìm kiếm từ khóa theo Tên String  
status Trạng thái (Xem danh sách bên dưới) Integer  
creator_id ID người tạo đơn vị sản phẩm Integer  

 

Các tiêu chí sắp xếp ‹sort_by›

Giá trị Mô tả
unit_id Sắp xếp theo ID của đơn vị sản phẩm
date_created Ngày tạo đơn vị sản phẩm
date_modified Ngày chỉnh sửa đơn vị sản phẩm

 

Response

Success response

Nếu request thành công, bạn nhận được response với các thông tin sau

Đối tượng JSON trả về (Content-Type: application/json) - 200 OK
Tên Mô tả Kiểu dữ liệu
total Tổng số đơn vị sản phẩm tìm thấy Integer
currentpage Số trang hiện tại đang lấy kết quả Integer
limit Số dòng dữ liệu lấy trong một trang Integer
items Danh sách đơn vị sản phẩm trả về ProductUnit[]

Cấu trúc JSON của đối tượng ‹Unit›
Tên Mô tả Kiểu dữ liệu
company_id ID công ty Integer
creator_id ID người tạo đơn vị sản phẩm Integer
id ID đơn vị sản phẩm Integer
name Tên sản phẩm String
description Mô tả String
is_deleted Đơn vị đã bị xóa Integer
is_deletedby ID usẻ đã xóa Đơn vị Integer
status Trạng thái (Xem danh sách bên dưới) Integer
date_created Ngày tạo Integer

Các trạng thái đơn vị sản phẩm ‹status›

Giá trị Mô tả
1 ENABLE - Có hiệu lực
3 DISABLE - Vô hiệu lực

 


Ví dụ một response json object:
{ "total": 6, "currentpage": 1, "limit": 1, "items": [ { "company_id": 1, "creator_id": 14573, "id": 1574, "name": "Kg", "description": "", "status": 1, "is_deleted": 0, "is_deletedby": 0, "date_deleted": 0, "date_created": 1505286256 } ] } 

Error response

Nếu response có lỗi thì có thể tham khảo bảng bên dưới để biết các lỗi có thể xuất hiện khi gửi request này:

HTTP Status Mã lỗi Mô tả
403 error_not_permission Không có quyền truy cập